Termografering

Termografering

Termografering

ØNSKER TILBUD

Termografering

IKESS Norge har fagpersonell med spesialkompetanse innen termografering elektro og byggtermografi.

Termografering er en metode for å avdekke og illustrere komponenter i en bygningsmasse med potensielle temperaturavvik og varmegang. Da termografi avdekker usynlige temperaturavvik, kan dette avdekke feil i det elektriske anlegget og bygningsinstruksjoner og dermed forhindre eventuelle svikt, feil eller ulykker.

Termografering er et svært aktuelt tiltak i forbindelse med internkontroll og vedlikehold av elektriske anlegg. Med denne teknikken kan det avdekkes feil i fordelingsanlegget før det oppstår problemer.

Det benyttes et termografikamera som omsetter varmestråler til et synlig bilde, slik at man får verdifull informasjon om det aktuelle anleggets tilstand. Med grunnlag i dette kan det da utføres vedlikehold direkte på enkeltkomponenter.

I tillegg til økt driftssikkerhet kan termografi derfor gi store besparelser i form av lavere vedlikeholdsutgifter og å forebygge brann.

Ikess Norge kan termografering – ta kontakt!

Våre elkontrollører er sertifisert som elektrotermografør gjennom DNV.

Termografering
Termografering Elkontroll Ikess Norge faq

Nødlyskontroll

Nødlyskontroll

ØNSKER PRISTILBUD

Nødlyskontroll

Vi kan ikke understreke viktigheten av regelmessig nødlyskontroll nok. Et nødlys skal skal sørge for kraftforsyning til nødlysarmaturer når det oppstår svikt i den normale spenningstilførselen. Det er livsviktig at nødbelysningen fungerer som den skal, slik at mennesker trygt kan forlate område på en effektiv og trygg måte i en nødssituasjon. Visste du at det kreves at nød/ledelyssystemer har en årlig kontroll som blir gjennomført av kvalifisert personell? Dette skal sikre at hele ledelyssystemet fungerer etter gjeldende lovverk.

Eier har ansvar for at nødlysanlegget fungerer som det skal. Tilfredstiller ditt næringsbygg brannkravene?

Alle utgangsmarkeringer skal lyse kontinuerlig og alle ledelys skal tenne ved nettutfall. Alle armaturer skal lyse i minst 1 time ved batteridrift.

Det anbefales at alle lyskilder i utgangsmarkeringer byttes hvert år og at ledelys byttes hvert 3 år.

IKESS Norge kan hjelpe deg med dette.

Nødlyskontroll Exit skilt

tredjepartskontroll elektro

Tredjepartskontroll

Tredjepartskontroll

ØNSKER PRISTILBUD

Tredjepartskontroll

Er det behov for tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner? Trengs leveransekontroll på vegne av byggherrer? Er det behov for kontroll av bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap? Som elektrobransjens kompetansepartner kan Ikess Norge hjelpe dere.

De færreste bedrifter har personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid og kontinuerlig oppfølging. IKESS Norge har lang erfaring og solid kompetanse fra sertifiserte elkontrollører. Vi er også en nøytral tredjepart.

Som elektrobransjens kompetansepartner kan Ikess Norge hjelpe dere. Ta kontakt i dag, så kan vi bidra til at prosjektet blir overlevert etter gjeldende lovverk, forskrifter og normer.

tredjepartskontroll elektro
Internkontroll

Nettanalyse

Nettanalyse

Har du underlige, uforklarlige hendelser og feil i det elektriske anlegget ditt? Dette kan avdekkes ved å utføre en nettanalyse.

En nettanalyse vil avdekke abnormaliteter i forhold til spennings/strømsituasjoner. Det vil avdekke harmoniske/overharmoniske strømmer og spenninger som blir generert av komponenter i eller utenfor anlegget. Vi kan da finne kilden til problemet og eliminere dette, eller sette inn filter slik at feilen isoleres.

Elektriske anlegg i dag fylles med flere og flere komponenter som forstyrrer eller skader andre komponenter i installasjonen. Dette stigende problemområdet stiller mye større krav til utførelse og beregninger. En nettanalyse vil hjelpe oss til å finne kilden til problemet.

IKESS Norge utfører nettanalyser – ta kontakt, så finner vi kilden til problemet. Dere vi også motta en skriftlig rapport i etterkant.

nettanalyse
Ikess Norge faq elkontroll nettanalyse

Internkontroll borettslag

Internkontroll borettslag

Internkontroll - borettslag

ØNSKER PRISTILBUD

Internkontroll - borettslag

Hvordan står det til med internkontroll i ditt borettslag? Det er viktig at borettslagsstyrer tar HMS-ansvaret på alvor ved å ivareta internkontroll av det elektriske anlegget.

Internkontroll vil si et systematisk HMS-arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Dersom ulykken er ute sitter dere med ansvaret.

Det er derfor viktig å kjenne til sentrale punkter i internkontrollarbeidet: kartlegging, risikovurdering, dokumentasjon og kontroll av det elektriske anlegget. Det er også viktig å jevnlig termografere fordelingstavler og sikringsskap.

Internkontrollforskriften sier at alle virksomheter plikter å sørge for å sikre at helse, miljø og sikkerhet systematisk blir fulgt opp. Elsikkerhet er en viktig del av dette.

Alle virksomheter som leier eller eier næringslokaler er lovpålagt å gjennomføre jevnlige kontroller av elektriske anlegg eller bruker elektrisk utstyr i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem – uavhengig av virksomhetens størrelse. HMS-oppgaver kan delegeres, men aldri ansvaret. Ansvaret ligger hos virksomheten/borettslaget, så det er viktig at det sørges for at internkontrollen ivaretas.

Forebyggende arbeid med elsikkerhet gir kostnadsbesparelser på sikt.

Overlat oppbyggingen av internkontrollsystem med nødvendige kontrollrutiner for borettslaget til IKESS Norge! Med oss på laget kan dere være trygg på at det elektriske anlegget og brannsikringsutstyret er i henhold til lover og forskrifter. IKESS Norge kan tilpasse nødvendige kontroller, ettersyn og vedlikeholdsrutiner til deres borettslag. I dag bruker IKESS Norge NORIK som samarbeidsleverandør på internkontrollsystem.

Husk at som gårdeier og borettslagsstyre er det viktig å ta dette ansvaret på alvor. Få kontroll og orden på internkontroll på elektro i ditt borettslag. Ta kontakt med oss i IKESS Norge i dag.

Elkontroll internkontroll borettslag faq elektro
Internkontroll borettslag

Internkontroll

Internkontroll næring

Internkontroll næring

ØNSKER PRISTILBUD

Internkontroll næring

Har dere kontroll på internkontrollarbeidet i bedriften? Har dere etablert gode systematiske internkontrollrutiner? Er dokumentasjonen lett tilgjengelig og er alt samlet på et sted? Har dere alt på plass til årets HMS-revisjon?

Hva er Internkontroll? Jo, det er bedriftens eget arbeid for å sikre at man følger de krav myndighetene pålegger bedriften innenfor Internkontrollforskriften. Internkontroll handler om etablere sikkerhetsrutiner for å hindre skade på mennesker og eiendom. 

IKESS Norge er med på å gjøre internkontrollen til noe som lønner seg for firmaet.

De færreste bedrifter har arbeidstakere med riktig kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid, riktig kompetanse og kontinuerlig oppfølging. Unngå forsinkelser og stans i driften ved å ha gode internkontrollrutiner.

Godt kvalifiserte og sertifiserte elektrofagfolk fra Ikess Norge kan bidra med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enkle elkontroller til samarbeidsavtaler som omfatter alt innen drift, vedlikehold, brannteknisk, brannvarslingssystemer, nød/ledelys. Ved utarbeidelse av risikoanalyse og egenkontroll, bistår vi dere med dette.

Ikke glem at du som eier/ansvarlig for ett bygg er ansvarlig for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden. Internkontrollforskriften krever dokumentasjon av et systematisk internkontrollarbeid i alle virksomheter.  Har dere et godt IK-system for å ivareta internkontrollarbeidet?

Vi i IKESS Norge har lang erfaring og kan etablere et IK-system i en brukervennlig webportal som som er tilpasset din bedrift. I dag samarbeider vi med NORIK som leverer internkontrollsystem. Ta kontakt, så tar vi gjerne en samtale med deg om din bedrifts behov.

Internkontroll